Możemy zaobserwować, że każdego roku stale powiększająca się liczba osób stara dostać się do jednostki policji. Nie wszyscy mają jednakże świadomość, jakie warunki muszą spełniać, żeby pracować w policji. Jak dokładnie wygląda proces rekrutacji na stanowisko w policji?

 

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, iż Komendant Główny Policji przynajmniej raz w ciągu roku powinien określić terminy przyjęć do służby w Policji, oraz określić konkretnie minimalną liczbę osób, jakie zamierza się przyjąć do wspomnianej służby. Jakie dokumenty będą wymagane? Kandydat musi na początek napisać i dostarczyć podanie o przyjęcie do służby. Niezbędny jest także starannie wypełniony kwestionariusz kandydata. Nie możemy też zapomnieć o wypełnieniu świadectw pracy czy służby. Jakie wykształcenie do policji posiada znacznie większą wagę niżeli niektórym się wydaje. Osoba, która nie dostarczy tego dokumentu nie może starać się o przyjęcie do policji. Niezbędne jest również dostarczenie wojskowej książeczki w wypadku, gdy kandydat do służby byłby objęty wojskową ewidencją. Jak istotne znaczenie posiada ocena wyżej wymienionych dokumentów? Jeżeli kandydat odda już wymagane dokumenty do biura policji, dana komórka org. która zajmuje się sprawą doboru poszczególnych kandydatów do służby nada tej osobie zarówno numer identyfikacyjny, jak również oceni w zakresie zgodności z wymogami, jakie są zawarte w ogłoszeniu.

 

Bardzo ważne jest by zaznaczyć, iż prawdziwość informacji znajdujących się w kwestionariuszu podlegać będzie precyzyjnej kontroli we wszystkich dostępnych przez policję ewidencjach, kartotekach czy rejestrach. Poza tym powinno się mieć świadomość, że dostarczenie poprzez kandydata niepełnych danych osobowych może w konsekwencji doprowadzić do przedłużenia postępowania kwalifikacyjnego. Z kolei zatajenie prawdziwych informacji, albo wypisanie błędnych danych w kwestionariuszu osobowym jest pretekstem do odstąpienia od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Kroki przeprowadzane w szkołach Policji Powinno się wiedzieć, że w komórce do spraw wyboru określony kandydat do służby w policji zdobędzie szczegółowe informacje o terminie, w którym przeprowadzane będą kolejne etapy powiązane z kwalifikacją. Trzeba do nich z pewnością zaliczyć test sprawności fizycznej policja, testy do policji. W dodatku należy posiadać świadomość, że dany kandydat powinien obowiązkowo stawić się w jednej z 5-ciu policyjnych szkół (Legionowo, Piła, Szczytno czy Słupsk). Następnie kandydat w ciągu jednego dnia poddany będzie dwóm etapom kwalifikacji. Trzeba być świadomym, że test sprawności będzie polegać na ukończeniu przez kandydata sprawnościowego toru przeszkód w ustalonym wcześniej czasie. Następnie wszelkie uzyskane wyniki będą przeliczone na odpowiedni system punktowy. Ponadto wspomniany wcześniej egzamin sprawności fizycznej jest zaliczany, kiedy konkretny kandydat uzyska wyznaczony czas potrzebny do zaliczenia, który wynosi 1 min 41 s.